Przetargi.pl
Ochrona fizyczna budynku i mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul.Minorytów 4 wraz z monitoringiem systemu antywłamaniowego

Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 45-706 Opole, pl. Piłsudskiego 5-6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 457 08 26 , fax. 0-77 457 08 26
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Biblioteka Publiczna
  pl. Piłsudskiego 5-6 5-6
  45-706 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 457 08 26, fax. 0-77 457 08 26
  REGON: 53056935600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp-opole.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna budynku i mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul.Minorytów 4 wraz z monitoringiem systemu antywłamaniowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całodobowa ochrona fizyczna (24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu) budynku i mienia Miejskiej Biblioteki publicznej w Opolu przy ul.Minorytów 4 wraz z monitoringiem systemu antywłamaniowego.Zadania pracowników ochrony podczas służby ochronnej:zapobieganie włamaniom, kradzieżom i dewastacjom mienia w chronionym obiekcie,podjęcie stosownej interwencji w sytuacji, gdy zachowanie osoby(osób) obecnej na terenie Zamawiającego zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników bądź pracowników Zamawiającego;niedopuszczenia do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony; nadzorowanie gospodarki kluczami do pomieszczeń na terenie budynku w tym wydawanie i odbieranie kluczy od pomieszczeń (w miarę zapotrzebowania), prowadzenie wpisów w książce wydania/przyjęcia kluczy, w szczególności korzystania z nich przez pracowników po godzinach pracy Zamawiającego ; sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń oraz prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia pomieszczeń po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy; otwieranie i zamykanie budynku w porach określonych regulaminem ochrony obiektu; dbałość o porządek na zewnątrz obiektu po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy (zamiatanie chodnika, usuwanie liści, w okresie zimowym odśnieżanie i nie dopuszczanie do śliskości i oblodzenia ciągów pieszych), zapewnienie sprawnej i szybkiej reakcji w razie ewentualnej konieczności ( wypadki losowe - pożar, zalanie wodą itp.),powiadamianie każdorazowo przedstawiciela Zamawiającego i odpowiednich służb (policja, straż pożarna itp) ; zapewnienie bezpośredniego połączenia z bazą Wykonawcy w celu powiadamiania o zdarzeniach wymagających interwencji (np. napad, włamanie) oraz zapewnienie w razie alarmu interwencji grupy interwencyjnej (czas przybycia na miejsce zdarzenia do 10 minut od chwili zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną alarmu); świadczenie usługi ochrony odbywać się będzie na jednym posterunku stałym i podczas patroli (obchodów) ; pracownicy ochrony udzielać będą podstawowych informacji dotyczących działalności Biblioteki; pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w jednolite mundury z emblematami identyfikatorem. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić także środki łączności bezprzewodowej dla osób wykonujących usługę u Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać przy ochronie obiektu istniejące w budynku systemy alarmowe (lub inne urządzenia tego rodzaju) bez dodatkowego wynagrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp-opole.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach