Przetargi.pl
Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA ogłasza przetarg

 • Adres: 02-256 Warszawa, al. Krakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8460011 wew. 261, , fax. 22 846 44 32
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
  al. Krakowska 110/114
  02-256 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8460011 wew. 261, , fax. 22 846 44 32
  REGON: 37374000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114. Uwaga: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, po uprzednim ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 17 ust. 1 SIWZ, dokonał w obecności przedstawiciela Zamawiającego wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z jego specyfiką i zakresem. 4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed podpisaniem umowy oraz utrzymać przez cały okres realizacji umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, przy sumie gwarancyjnej 400 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy z wyłączeniem franszyzy redukcyjnej. 5. Wymóg zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata/radcę prawnego lub Wykonawcę) wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie, na pełny okres wykonywania przedmiotu umowy. 6. W przypadku gdy okres obowiązywania polisy nie będzie pokrywał się z faktycznym terminem realizacji umowy lub w przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu umowy (wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie), zgodnie z uzgodnionym (faktycznym) terminem jej zakończenia. Jeżeli polisa będzie wystawiona w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty na podstawie średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu. 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w ww. normach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 PLN. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz Oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Ofertę podpisuje wyznaczony pełnomocnik. 2. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 13 SIWZ. 3. W przypadku gdy ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby /tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm./ wg treści określonej we wzorze oświadczenia jaki Zamawiający zamieści na stronie internetowej wraz z informacją o otwarciu ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku, gdy o zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie Wykonawcy złożą dokumenty i oświadczenia określone w III.3)-III.5), na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wg następujących zasad: 1) w zakresie ust. III.5.1) pkt 1) warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony wówczas gdy co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzi spełnienie ww. warunku. 2) w zakresie ust. III.5.1) pkt 2) warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony wówczas gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie złożą oświadczenie, które potwierdzi spełnienie ww. warunku; 3) w zakresie ust. III.4) pkt 1)-3) oświadczenia i dokumenty złoży każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu załącza dokumenty w zakresie określonym w ust. III.5.1) pkt. 1)-2), w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia określone w ust. III.4) pkt 1)-3) dotyczące tych podmiotów. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. III.4) pkt. 1)-3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w ust. 7 pkt 2) - 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio. 10. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. III.4) pkt 1)-3) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu są dostępne w formie elektronicznej, może zaniechać ich dostarczenia, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w treści oferty: adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji (jeżeli to możliwe); 11. W przypadku wykazania w wykazie usług wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo podać wartość w PLN, dokonując przeliczenia kwot na podstawie średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia. W przypadku gdy zamówienie ma charakter okresowy i nie zostało zakończone do upływu terminu składania ofert, z dnia, w którym wg Wykonawcy nastąpiło wykonanie zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. Jeżeli Wykonawca, w dokumentach, o których mowa w SIWZ, wykazał, że polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie zawiera w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 2) oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca); 3) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca: a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; b) zakres (charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach