Przetargi.pl
Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-306 Wałbrzych, Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 643 850, 74 66 43 851 , fax. 746 643 862
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
  Piastów Śląskich 1
  58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 746 643 850, 74 66 43 851, fax. 746 643 862
  REGON: 89001155000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna (100%)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Zamawiającego usług: 1.1. W zakresie obsługi ruchu turystycznego, polegających w szczególności na kontrolowaniu biletów wstępu, formowaniu grup turystycznych, koordynowaniu wejść przewodników z grupami na ciąg turystyczny oraz świadczeniu usług właściwych dla poszczególnych posterunków, 1.2. W zakresie fizycznej ochrony i dozoru osób oraz mienia – w szczególności mienia w postaci: wystaw i eksponatów (stałych i czasowych), w tym muzealnych, nasadzeń trwałych i sezonowych, 1.3. W zakresie ochrony osób i mienia w trakcie imprez o charakterze niemasowym oraz ochrony nasadzeń trwałych i sezonowych znajdujących się na tarasach zamkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92521200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach