Przetargi.pl
Obsługa polowań zbiorowych metodą pędzeń na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko w sezonie łowieckim 2019/2020

Nadleśnictwo Drawsko ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Starogrodzka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 632 046
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Drawsko
  ul. Starogrodzka 30
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 632 046
  REGON: 33004406800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.drawsko.szczecinek.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa polowań zbiorowych metodą pędzeń na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko w sezonie łowieckim 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace z zakresu obsługi polowań zbiorowych metodą pędzeń na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko w sezonie łowieckim 2019/2020. Zamawiający przewiduje 31 dni polowań. Prowadzący polowanie działając z ramienia Zamawiającego jest upoważniony do bezpośredniego wydawania obsłudze polowania poleceń związanych z wykonywaniem niezbędnych zadań związanych z prawidłową obsługą polowania. Przed rozpoczęciem polowania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: ■ sporządzenie listy naganiaczy i pomocników biorących udział w polowaniu i dostarczenie jej przed rozpoczęciem odprawy dla naganiaczy i pomocników prowadzącemu polowanie (za zatrudnienie naganiaczy odpowiedzialny jest Wykonawca); ■ wyposażenie naganiaczy i innych osób obsługujących polowanie z ramienia Wykonawcy w kamizelki odblaskowe (w kolorze ustalonym z prowadzącym polowanie) oraz odpowiednią odzież i obuwie ochronne w zależności od panujących warunków atmosferycznych, a także dbałość o ich używanie przez obsługę polowania podczas całego polowania aż do ogłoszenia jego zakończenia; ■ zabezpieczenie właściwego wyposażenia apteczki; ■ zabezpieczenie innych materiałów niezbędnych do prawidłowej obsługi polowania (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, worki na narogi, linki do ściągania zwierzyny, pojemniki na patrochy itp.); ■ punktualne (zgodnie z zaleceniem Przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego dane polowanie zbiorowe) zgromadzenie podległych osób (naganiaczy i pomocników) i właściwie ustawienie ich do odprawy, a także odpowiednie rozlokowanie środków transportu; miejscem zbiórki jest Kwatera Łowiecka w Dzikowie (Mielenko 59, 78-500 Drawsko Pomorskie); w przypadku ewentualnej zmiany miejsca zbiórki Zamawiający jednoznacznie wskaże w wystawionym zleceniu nowe miejsce zbiórki. Obsługa polowania pędzonego obejmuje: a) zapewnienie każdego dnia polowania odpowiedniej liczby naganiaczy do wypłaszania zwierzyny w ilości co najmniej 7-9 osób (średnio 8 osób) w tym minimum trzech osób przygotowanych do patroszenia zwierzyny; w przypadku polowań metodą cichych pędzeń ilość naganiaczy musi wynosić minimum 20 osób; o ilości naganiaczy w danym dniu polowania decyduje zlecający; do obowiązków naganki należy w szczególności: • patroszenie upolowanej zwierzyny zgodnie z zachowaniem zasad stosowania bioasekuracji w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa ASF; • ściąganie do miejsc załadunku, donoszenie oraz załadunek ubitej zwierzyny na środek transportu, rozładunek na pokocie oraz w punkcie skupu wraz z pomocą przy ważeniu; • przygotowanie ogniska w trakcie przerwy śniadaniowej podczas trwania polowania; • informowanie prowadzącego polowanie zbiorowe o wszelkich przypadkach odnalezienia podczas poszczególnych pędzeń padłej lub rannej zwierzyny; b) zapewnienie w każdym dniu polowania odpowiedniej liczby psów do wypłaszania zwierzyny w ilości co najmniej 5-7 szt. (średnio 6 psów); Zamawiający wymaga aby to były wcześniej sprawdzone w łowisku psy ras myśliwskich lub ich mieszańce o cechach użytkowych spełniających wymogi dla psów używanych podczas polowań zbiorowych na zwierzynę grubą. O ilości psów w danym dniu polowania decyduje zlecający; Wykonawca jest zobowiązany do posiadania minimum jednego dodatkowego psa, który będzie psem zapasowym do wykorzystania w sytuacji zranienia lub zagubienia się innego psa biorącego udział w polowaniu; wszystkie psy biorące udział w polowaniu muszą być wyposażone w jaskrawe kamizelki c) zapewnienie w każdym dniu polowania środków transportu dla myśliwych, naganki oraz psów w łowisku z napędem 4x4 (przystosowanych do jazdy w trudnym terenie), w ilości co najmniej 3-4 samochodów osobowo-terenowych lub terenowych do przewozu myśliwych i opcjonalnie prowadzącego polowanie (ilość pojazdów uzależniona jest od ilości myśliwych) oraz 2 samochodów osobowo-terenowych lub terenowych do przewozu naganki i psów w kojcach, w tym minimum 1 samochodu typu pick-up przystosowanego do transportu ubitej zwierzyny wyposażonego w hak do ciągnięcia przyczepy ze stelażem (karawanu) służącym do podwieszania upolowanej zwierzyny, posiadających aktualny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NW. O ilości samochodów w danym dniu polowania decyduje zlecający; • samochody do przewozu myśliwych muszą pomieścić minimum 5 osób polujących a samochód do przewozu naganki musi pomieścić minimum 7 osób z obsługi polowania oraz psy; psy powinny być przewożone w warunkach uniemożliwiających ich wzajemny kontakt (np. w kojcach); • używany karawan powinien być zaopatrzony w pojemnik na narogi, pojemnik na wodę do mycia rąk oraz dostosowany do zasad bioasekuracji w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa ASF • przy polowaniach metodą cichych pędzeń ilość samochodów obsługujących polowanie może być znacząco większa (10-12 szt.) niż przy polowaniach tradycyjnych (szczegóły przedstawi Zamawiający w zleceniu na takie polowanie); Kierujący pojazdem obowiązkowo musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz uprawnienia do przewozu osób jeżeli wymaga tego specyfika pojazdu. d) Zapewnienie zespołu do poszukiwania postrzałków; w skład zespołu muszą wchodzić: samochód z napędem 4x4 typu pick-up lub inny przystosowany do przewozu zwierzyny, dwie osoby (w tym jedna z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania polowania wraz z bronią myśliwską gwintowaną zaopatrzoną w odpowiednie przyrządy celownicze umożliwiające skuteczne oddanie strzału w trudnych warunkach terenowych, na krótkich i długich dystansach do poszukiwanej zwierzyny) oraz ułożony pies do dochodzenia postrzałków typu posokowiec lub tropowiec. O udziale zespołu poszukiwawczego w polowaniu każdorazowo decyduje prowadzący polowanie odnotowując ten fakt w wystawionym zleceniu. e) przygotowanie miejsca pokotu (dostarczenie i ułożenie gałęzi świerkowych, rozpalenie ogniska oraz pochodni, ułożenie pokotu wg wskazań prowadzącego polowanie, zabezpieczenie ubitej zwierzyny przed uszkodzeniem powodowanymi przez psy oraz zanieczyszczeniami przez owady); f) oprawa muzyczna polowania zbiorowego na wyraźne polecenie Zamawiającego wskazane w zleceniu na dane polowanie (oprawa muzyczna polega na odgrywaniu wskazanych przez prowadzącego polowanie sygnałów myśliwskich na pokocie a w przypadku polowań uroczystych także w trakcie trwania całego polowania; ilość sygnalistów: minimum jedna osoba na polowaniach tradycyjnych a w sytuacji oprawy polowań uroczystych minimum dwie osoby). Nie później niż 2 dni przed terminem polowania wykonawca otrzyma pisemne zlecenie, w którym będą określone ilości i zakresy prac. Za zgodą stron termin przesłania zlecenia może ulec skróceniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 3.000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP oddział w Drawsku Pomorskim nr rachunku: 88 1020 2791 0000 7202 0184 9868 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Obsługę polowań zbiorowych metodą pędzeń na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko w sezonie łowieckim 2018/2019”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 9). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej oraz załącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału podmiotu trzeciego w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach