Przetargi.pl
Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Modernizacja SP4: termomodernizacja - remont kotłowni z zapleczem wraz z wykonaniem instalacji gazowej.

Urząd Miasta Radlin ogłasza przetarg

 • Adres: 44-310 Radlin, ul. Rymera 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4590200 , fax. 032 4590205
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Radlin
  ul. Rymera 15 15
  44-310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 032 4590200, fax. 032 4590205
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Modernizacja SP4: termomodernizacja - remont kotłowni z zapleczem wraz z wykonaniem instalacji gazowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obowiązki Obsługi Inwestorskiej: 1) obowiązki określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.): a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych (...) oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 2) sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur, w ciągu 5 dni od daty przekazania przez Wykonawcę robót lub Zlecającego, 3) przystąpienie do odbioru elementu lub etapu robót zgłoszonych do odbioru w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości o gotowości odbioru robót od Wykonawcy robót lub Zlecającego, 4) przygotowanie rozliczenia końcowego robót w ciągu 5 dni od daty przekazania przez Wykonawcę robót lub Zlecającego, 5) informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na: koszt inwestycji, termin realizacji inwestycji, jakość robót, postępie w realizacji zakresu rzeczowego robót, bieżące potwierdzanie zapisów dokonywanych przez kierownika budowy w dzienniku budowy, 6) sporządzenie kosztorysów inwestorskich w przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających lub dodatkowych, 7) pobyty na budowie co najmniej 1 raz w  tygodniu; każdą wizytę należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość; ilość pobytówna budowie w ciągu tygodnia.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.radlin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach