Przetargi.pl
Obsadzanie donic i kwiatonier usytuowanych na terenie Miasta Pruszkowa wraz dostawą kwiatów i innych roślin oraz ich pielęgnacja w okresie obowiązywania umowy.

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 587 244
 • Data zamieszczenia: 2020-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  ul. Kraszewskiego
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 227 587 244
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsadzanie donic i kwiatonier usytuowanych na terenie Miasta Pruszkowa wraz dostawą kwiatów i innych roślin oraz ich pielęgnacja w okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac. - Przygotowanie podłoża do nasadzeń, mycie donic, montaż donic wiszących, - Wykonanie nasadzeń wraz z dostawą materiału roślinnego (3 zmiany – wiosna, lato, jesień), - Pielęgnacja nasadzeń oraz porządkowanie donic (w okresie obowiązywania umowy), - Przygotowanie donic do zimy, demontaż donic wiszących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (według załączonego druku) 2) Oświadczenie określone w pkt. 9.1 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 oraz art. 24, ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunków udziału 3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 4) Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach