Przetargi.pl
Nr sprawy: PU/18/OZ/2010 Sukcesywne dostawy gazu LPG do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Okrężna 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6300624 , fax. 014 6269642
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Tarnowie
  ul. Okrężna 9 9
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6300624, fax. 014 6269642
  REGON: 85028412000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: komunikacja miejska

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nr sprawy: PU/18/OZ/2010 Sukcesywne dostawy gazu LPG do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych i rytmicznych dostaw gazu LPG w ilości 400.000 litrów/ 12 miesięcy (właściwy do warunków klimatycznych) w partiach około 5.000 - 7. 000 litrów jednorazowo. Gaz LPG należy dostarczyć autocysternami Wykonawcy do magazynu paliw Zamawiającego w Tarnowie przy ulicy Lwowskiej 199a
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091330000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpk.tarnow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach