Przetargi.pl
Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krynica-Zdrój w latach 2011 - 2013

Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 472 55 00 , fax. 018 472 55 01
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju
  ul. Kraszewskiego 7 7
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 018 472 55 00, fax. 018 472 55 01
  REGON: 00052550100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynica-zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krynica-Zdrój w latach 2011 - 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjnych polegających na utrzymaniu w sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na obszarze i będącego własnością Gminy Krynica- Zdrój:Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1.wymianę niesprawnych źródeł światła, 2.wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,3.regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,4.zewnętrzne czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, 5.wymianę niesprawnych bezpieczników,6.przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci, 7.wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach, 8.konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych, 9.malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego, 10.malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów, 11.prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego, 12.uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp., 13.przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, 14.czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, 15.regulacje zegarów sterowniczych, 16.wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych /zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp. 17.wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach, 18.usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn, 19.regulacja zwisów oświetlenia drogowego, 20.lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe, 21.naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, 22.kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy, 23.wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń, 24.pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), 25.przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego. 26.wykonywanie przeglądów planowych i doraźnych oświetlenia; Działania konserwacyjne sieci oświetlenia ulicznego w zakresie:1)poprawy rezystancji uziemień opraw oświetleniowych,2)wymiany (naprawy) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn,3)zabezpieczenia i wymiany uszkodzonych punktów świetlnych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np.: opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych, itp.), wymagają każdorazowo dodatkowego uzgodnienia z Zamawiającym. Pełny zakres oraz warunki czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetleniowych, o których mowa zostały określone w następujących elementach:Wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SWIZ); Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia pn. Zakres czynności dla Wykonawcy prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krynica - Zdrój w latach 2011 - 2013;Załącznik nr 2 do umowy nr z dnia pn. Szczegółowe zestawieniu czynności wchodzących w zakresie konserwacji sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krynica - Zdrój w latach 2011 - 2013;Załącznik nr 3 do umowy nr z dnia pn. Wykaz stanu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Krynica - Zdrój na dzień 30.11.2010 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krynica-zdroj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach