Przetargi.pl
„Nowa Odsłona Gminy Borki - Rewitalizacja. Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym parku w Woli Osowińskiej (IV etap)"

Gmina Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 21-345 Borki, Wojska Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 574 208 , fax. 818 574 229
 • Data zamieszczenia: 2021-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borki
  Wojska Polskiego 41
  21-345 Borki, woj. lubelskie
  tel. 818 574 208, fax. 818 574 229
  REGON: 43101988500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugborki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Nowa Odsłona Gminy Borki - Rewitalizacja. Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym parku w Woli Osowińskiej (IV etap)"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu: A. Budowy układu dróg parkowych z wyjątkiem ciągu pieszego po wschodniej stronie dworu o długości 25 m (trasa B od km 0+000 do km 0+025). Pozostałe trasy zgodnie z projektem w tym budowa nawierzchni dróg i ciągów pieszych, zabezpieczenie kolidujących z drogami urządzeń uzbrojenia terenu. B. Remontu ogrodzenia bocznego wokół parku zgodnie z projektem ogrodzenia bocznego „właściwy” zabytkowego zespołu parkowego wraz z demontażem istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z demontażem słupów stalowych, wykonanie nowych fundamentów pod każdy słupek, posadowienie słupów fundamentowych, montaż drewnianych słupów nośnych i drewnianych przęseł. C. Budowy drewnianej altany zgodnie z projektem w tym posadowienie płyty funda-mentowej altany, konstrukcja drewniana altany oraz wykonanie schodów tereno-wych do altany z kamienia. D. Remontu głównej bramy dwuskrzydłowej wjazdowej do kompleksu wraz z furtami bocznymi. E. Wykonanie schodów terenowych. F. Wykonanie prac rozbiórkowych polegających na rozebraniu chodnika z kostki brukowej betonowej prowadzącego do ZPO w Woli Osowińskiej i wykonaniu w jego miejsce nowej nawierzchni. G. Prac rozbiórkowych polegających na demontażu istniejących ławek i koszy na śmieci i montażu nowych zgodnie z projektem. H. Prac rozbiórkowych polegających na rozbiórce istniejącego pomnika we frontowej części parku i przeniesienia go w miejsce wskazane przez inwestora. I. Inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót. Z uwagi na naturę prac podlegających wykonaniu (budowa alei w zabytkowym par-ku) na etapie projektowania trudne było do przewidzenia położenie głębokości ko-rzeni drzew w związku z tym dopuszcza się możliwość płytszego korytowania gruntu pod aleję niż jest przewidziana w projekcie. Z tych samych przyczyn dopuszcza się prowadzenie alei z możliwą tolerancją od +/- 1,00 m do +/- 1,50 m celem uniknięcia kolizji z pomnikowymi drzewami. W razie konieczności prowadzenia robót ziemnych w obrębie stref korzeniowych drzew należy zastosować takie metody robót, które zminimalizują uszkodzenia korzeni, a także zastosować odpowiednie metody ochronne. Strefy korzeniowe najcenniejszych drzew należy chronić poprzez wydzielenie ich ogrodzeniem ochronnym oraz wyznaczenie stref ochronnych oznaczonych za pomocą tablic informacyjnych. W strefach korzeniowych drzew rosnących na terenie inwestycji należy wyeliminować ruch pieszy, ruch maszyn i pojazdów oraz składowanie materiałów. Należy wyznaczyć i wykonać tymczasowe szlaki komunikacyjne, konieczne dla realizacji inwestycji, a także miejsca składowania materiałów, których przebieg i lokalizacja będą uwzględniać ochronę drzew. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działce nr 645/1położonej w miejsco-wości Wola Osowińska. Jest to teren zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr. A/769 2. Zamówienie obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wy-konania ze względu na: sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, wydane dla danego przedsięwzięcia decyzje, zezwolenia i zgłoszenia administracyjne oraz uzgodnienia dokumentacji budowlano-technicznej. 3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji budowlano-technicznej stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wcho-dzą: - Projekty budowlane, projekty wykonawcze, plany sytuacyjne, opisy PZT - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary robót, z tym zastrzeżeniem, iż przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem https://ugborki.bip.lubelskie.pl/ 4. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 5. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów roz-liczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z właściwościami określonymi w dokumentacji budowlano-technicznej oraz wszelkie inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w celu osiągnięcia za-kładanego celu operacji/projektu. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-techniczną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (stanowiącymi integralną i nierozerwalną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i innymi obowiązują-cymi przepisami oraz wymaganiami ustalonymi przez zamawiającego. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót, prac i czynności, jakie są niezbędne do należytego, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonania i prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wydanych decyzji administracyjnych, warunków, zezwoleń, uzgodnień i obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony środowiska, sanitarnych, bhp, p.poż, wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej Specyfikacji. 1. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do opracowania i za-twierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz do utrzymania w czystości dróg publicznych po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach