Przetargi.pl
Nazwa zamówienia Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2019-2020- II postępowanie.

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nazwa zamówienia Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2019-2020- II postępowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zamówienia Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2019-2020- II postepowanie. Wspólny słownik zamówień (CPV): 90620000-9 - usługi ośnieżania 90620000-2 - usługi usuwania oblodzenia. 1. Zamówienie obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług, polegających na obowiązku: 1.1. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach /jezdniach/, określonych w załączniku nr 1 do OPZ, według następujących zasad /standardu I/ odśnieżania i usuwania gołoledzi: 1) Opis stanu utrzymania jezdni. a) jezdnia odśnieżona na szerokości decydującej o możliwości ruchu, b) jezdnia posypana na szerokości decydującej o możliwości ruchu. 2) Przystąpienie do realizacji zimowego utrzymania w zakresie utrzymania dróg STANDARDU I w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od wystąpienia opadów śniegu lub od stwierdzenia występowania następujących zjawisk: gołoledź, śliskość pośniegowa, lodowica. 3) Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni /po ustaniu opadów śniegu/. a) śnieg luźny – występuje do 8 godzin, b) śnieg zajeżdżony – występuje, c) języki śnieżne – występują, d) zaspy – występują do 8 godzin, e) dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. 4) Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni od stwierdzenia występowania zjawisk. a) gołoledź – występuje do 6 godzin, b) śliskość pośniegowa – występuje do 8 godzin, c) lodowica – występuje do 6 godzin. 1.2. Prowadzenia akcji zimowego utrzymania interwencyjnie na drogach /jezdniach/ wskazanych każdorazowo przez Wydział Zarządzania Drogami, określonych w załączniku nr 2 do OPZ, według następujących zasad /standardu II/ odśnieżania i usuwania gołoledzi: 1) Opis stanu utrzymania jezdni. a) jezdnia odśnieżona na szerokości decydującej o możliwości ruchu, b) jezdnia posypana na szerokości decydującej o możliwości ruchu. 2) Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni po ustaniu opadów śniegu a) śnieg luźny – występuje do 12 godzin, b) śnieg zajeżdżony – występuje, c) języki śnieżne – występują, d) zaspy – występują do 12 godzin, e) dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godzin. 3) Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni od stwierdzenia występowania zjawisk. a) gołoledź – występuje do 8 godzin, b) śliskość pośniegowa – występuje do 12 godzin, c) lodowica – występuje do 8 godzin. 1.3. Załadunek i wywóz śniegu z dróg wytypowanych każdorazowo przez Wydział Zarządzania Drogami. 1.4 Zapewnienie gotowości do zimowego utrzymania dróg w okresie niewystępowania opadów i gołoledzi /całodobowe dyżury/. 1.5 Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do max 50% wartości umowy. Wykorzystanie wskazanej opcji nastąpić może w terminie obowiązywania umowy i będzie rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie, oraz zasady wynikające z umowy pod warunkiem posiadania środków w budżecie. 1.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wykazu i długości ulic objętych zimowym utrzymaniem, podanych w załącznikach do umowy. 2. Na przedmiot zamówienia składa się ponadto: 2.1 Zapewnienie, zakupienie, składowanie, dysponowanie i stosowanie materiałów chemicznych koniecznych do zwalczania śliskości zimowej i uszarstniania jezdni, zg. z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach /Dz.U.2005.230.1960/. 2.2 Odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz za wszelkie szkody osób trzecich powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę na kwotę min. 600 000 zł. 2.3 Organizacja ruchu i oznakowanie miejsca wykonywania prac w czasie ich trwania w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. 2.4 Przerzut sprzętu z bazy na miejsce prowadzenia prac. 2.5 Całodobowe dyżury osób kierujących pracami. 2.6 Odpowiedzialność Wykonawcy za skutki nieprawidłowego prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. 2.7 Uczestniczenie Wykonawcy wraz z Zamawiającym w kontroli stanu zimowego utrzymania jezdni, na każde żądanie Zamawiającego. 2.8 Wykonywanie wszelkich czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 2.9 W przypadku nie podjęcia obowiązków ciążących na Wykonawcy, a wynikających z ustalonego standardu zimowego utrzymania dróg, Zamawiający, w trybie awaryjnym, może zlecić wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 2.10 W przypadku stwierdzenia niepodjęcia akcji zimowego utrzymania dróg w wyznaczonych terminach, określonych w standardach, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy należności za dni, w których akcja nie była prowadzona, a także za gotowości do zimowego utrzymania. 2.11 Gotowość do zimowego utrzymania dróg, w danym sezonie zimowym, rozpoczyna się 01 listopada a kończy 30 kwietnia następnego roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia tego okresu. 2.12 Wykonawca musi dysponować środkami łączności bezprzewodowej umożliwiającymi uzyskiwanie połączenia z siecią telekomunikacji stacjonarnej lub, co najmniej 2 telefonami komórkowymi. 2.13 Prowadzenie dziennika dot. „Akcji zima” 2.14 Wszelkie koszty wynikające z podanego zakresu zamówienia ponosi Wykonawca. 3. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia:  pełnienie dyżuru,  odśnieżanie,  usuwanie oblodzenia Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, oraz następujące załączniki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ: 4.1 Zał. nr 1 do OPZ Wykaz ulic standard I 4.2 Zał. nr 2 do OPZ Wykaz ulic standard II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3)kwotę gwarancji/poręczenia, 4)termin ważności gwarancji/poręczenia, 5)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 6. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 4 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 7.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW;2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach