Przetargi.pl
Budowa tarasu rekreacyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 406 70 38 , fax. 77 406 70 38 wew. 44
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Jagiellońska 3
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 77 406 70 38, fax. 77 406 70 38 wew. 44
  REGON: 45013540000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsprudnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa tarasu rekreacyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa tarasu rekreacyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Projekt budowlany, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty należy dołączyć: a) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach