Przetargi.pl
Naprawy i przeglądy techniczne instalacji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z urządzeniami, sterowaniem i automatyką.

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ogłasza przetarg

 • Adres: 02-511 Warszawa, ul. Merliniego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 854 01 30 wew. 0140 , fax. 22 854 01 40
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park
  ul. Merliniego 4 4
  02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 854 01 30 wew. 0140, fax. 22 854 01 40
  REGON: 01248439400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodnypark.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawy i przeglądy techniczne instalacji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z urządzeniami, sterowaniem i automatyką.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawy i przeglądy techniczne instalacji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z urządzeniami, sterowaniem i automatyką. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodnypark.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną