Przetargi.pl
Dostawa doposażenia w sprzęt dla osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach realizacji projektu pod nazwą Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy.

Muzeum Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 28-42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 596 67 11 , fax. +48 22 596 67 20
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Warszawy
  Rynek Starego Miasta 28-42 28-42
  00-272 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 596 67 11, fax. +48 22 596 67 20
  REGON: 01638704400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa doposażenia w sprzęt dla osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach realizacji projektu pod nazwą Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż platformy dla osób niepełnoprawnych oraz dźwigu platformowego w Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy, zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości- 3 000,00 złotych; Wadium wnosi się w jednej z wymienionych poniżej form: w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. 28 1240 5918 1111 0000 4911 0618. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.) w terminie do dnia składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty wadium rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w osobnej kopercie - opisanej wadium - dołączonej do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, jak też w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2 powyżej z wyłączeniem wadium wniesionego w pieniądzu, beneficjentem takich dokumentów musi być Muzeum Warszawy; złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumwarszawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach