Przetargi.pl
„Naprawy cząstkowe jezdni masą mineralno-asfaltową z otaczarki , recyklera, „na zimno” i interwencyjne oraz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2019r.”

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468345100 , fax. +48468345151
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468345100, fax. +48468345151
  REGON: 000524306
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.um.skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Naprawy cząstkowe jezdni masą mineralno-asfaltową z otaczarki , recyklera, „na zimno” i interwencyjne oraz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2019r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw cząstkowych jezdni masą mineralno-asfaltową z otaczarki, recyklera, „na zimno” i interwencyjne oraz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2019r. 2.1.1. Zakres zamówienia: 1) Wykonanie remontu 1m2 nawierzchni masą mineralno-asfaltową z otaczarki wraz z przycięciem krawędzi i zastosowaniem taśmy kauczukowo - asfaltowej samoprzylepnej. 2) Wykonanie remontu 1m2 nawierzchni masą mineralno-asfaltową z recyklera wraz z przycięciem krawędzi i zastosowaniem taśmy kauczukowo - asfaltowej samoprzylepnej. 3) Wykonanie remontu 1m 2 nawierzchni masą mineralno-asfaltową „na zimno” 4) Wykonanie interwencyjnego wypełnienia wyrw w jezdni masą mineralno - asfaltową z recyklera, masą „na zimno” lub emulsją asfaltową i grysem. 5) Remont 1mb (szerokość spojenia od 2,00cm do 3,00cm ) nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysem 6) Remont 1m2 nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysem 7) Wykonanie 1,00m2 frezowania nawierzchni asfaltowej na średniej głębokość warstwy 4cm 8) Wykonanie 1m2 koryta drogowego oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm wraz z podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5 MPa gr. 12cm. 2.1.2. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego – niemożliwe jest zaplanowanie ich orientacyjnych ilości. 2.1.3. Prace wykonawca rozpocznie w oparciu o zlecenie w formie wiadomości elektronicznej, telefoniczne lub pisemne. 2.1.4. Rozliczanie następować będzie zbiorczo na podstawie protokołów odbioru wykonanych prac wykonanych dla danego zakresu prac. 2.1.5. Warunki dodatkowe: a) Wykonawca zobowiązuje się do cotygodniowego przeglądu stanu nawierzchni asfaltowych na sieci drogowej miasta Skierniewice i bieżącego wykonywania remontów (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby Zamawiającemu). Stwierdzone w czasie przeglądu nieprawidłowości należy usunąć. b) Wykonawca będzie dysponował jedną osobą, która wraz z przedstawicielem Zamawiającego wykonają pomiary kontrolne remontowanych miejsc zgłoszonych do odbioru . c) Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego i rozliczane będą w oparciu o zaoferowane ceny w ofercie. 2.1.6. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: - operator recyklera - kierowca - robotnik drogowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym SIWZ oraz załączniku Nr 5 SST, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności: - operator recyklera - kierowca - robotnik drogowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 16 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. Uwaga! 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 2. Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje zgodności, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się innych producentów materiałów koniecznych dla wykonywania usług, będących przedmiotem zamówienia pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, po akceptacji Zamawiającego. 2.2. Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl - kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Naprawy cząstkowe jezdni masą mineralno-asfaltową z otaczarki , recyklera, „na zimno” i interwencyjne oraz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2019r.” Nr postępowania RZP.271.2.2019r. - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1.1 SIWZ Do oferty (treść formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 4.1.2. SIWZ Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert, firm podwykonawców wg wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą. 4.1.3. SIWZ Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 4.1.4. SIWZ W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy, b) dokument dotyczący: - braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 4 SIWZ podmioty składają wspólnie jako konsorcjum,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach