Przetargi.pl
Naprawa skanera fotogrametrycznego firmy Leica

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 618 432 , fax. 226 283 467
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 618 432, fax. 226 283 467
  REGON: 12276098000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa skanera fotogrametrycznego firmy Leica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa, przegląd i konserwacja oraz aktualizacja oprogramowania skanera fotogrametrycznego DSW700 #316, który jest niezbędny do wykonywania cyfrowych kopii analogowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz zapewnienie: 1) realizowanych zdalnie przez okres 1 roku od dnia odbioru naprawy skanera: a) wsparcia techniczno-diagnostycznego oraz pomocy technicznej w sprawach związanych ze skanerem; b) pomocy technicznej w zakresie przetwarzania danych z wykorzystaniem oprogramowania, w które wyposażony jest skaner. 2) przeglądu skanera.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50312300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. /.../ Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 3 udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) w przypadku warunku, o którym mowa w sekcji III 1.3) ogłoszenia – dokumentów; 2) oświadczenia wykonawcy określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach