Przetargi.pl
dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, mieszczącej się przy ul. Wilczej 53 w Warszawie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka ogłasza przetarg

 • Adres: 00-679 Warszawa, ul. Wilcza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 628 86 88 , fax. 0-22 628 86 88
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka
  ul. Wilcza 53
  00-679 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 628 86 88, fax. 0-22 628 86 88
  REGON: 10207621000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedynka.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, mieszczącej się przy ul. Wilczej 53 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, mieszczącej się przy ul. Wilczej 53 w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie Wykonawca składa w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach