Przetargi.pl
Naprawa przekładni planetarnej rozdrabniarki Doppstadt DW3060 numer fabryczny 5/220 z roku 2011

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 01-161 Warszawa, ul. Obozowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3910100 , fax. 22 3910296
 • Data zamieszczenia: 2020-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
  ul. Obozowa 43
  01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3910100, fax. 22 3910296
  REGON: 01531445100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Usługi komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa przekładni planetarnej rozdrabniarki Doppstadt DW3060 numer fabryczny 5/220 z roku 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa przekładni planetarnej rozdrabniarki Doppstadt DW3060 numer fabryczny 5/220 z roku 2011. Zamówienie obejmuje naprawę i montaż naprawionej przekładni planetarnej w rozdrabniarce do odpadów Doppstadt DW 3060 numer fabryczny maszyny 5/220. Zakres naprawy przekładni planetarnej obejmuje: - wymiana satelit pierwszego biegu, - wymiana satelit drugiego biegu, - wymiana satelit trzeciego biegu, - wymiana łożysk główki przedniej, - wymiana główki przedniej, - wymiana łożysk wałka tylnego, - wymiana kół zębatych i pośrednich, - wymiana główki przedniej, - wymiana wałka tylnego, - wymiana łożysk, - wymiana uszczelnień tylnych, - wymiana uszczelnień przednich, - wymiana flaszy tylniej, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 623,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Uwaga numeracja przeniesiona z SIWZ. 7.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą: 7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 7.1.2. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); 7.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto oferta powinna składać się z: 11.5.1. wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w Części III SIWZ; 11.5.2. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 10.4. SIWZ; 11.5.3. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 11.14.3. SIWZ; 11.5.4. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach