Przetargi.pl
Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w bud. nr 2 skrz. A, B, D.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, Władysława Grabskiego 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 876 44 34
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  Władysława Grabskiego 26
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 76 876 44 34
  REGON: 00001775600450
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w bud. nr 2 skrz. A, B, D.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w bud. nr 2 skrz. A,B,D. Roboty budowlane należy prowadzić odcinkami, w sposób zapewniający całkowitą szczelność dachu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest zawilgocenie lub zalanie izolacji termicznej bądź przegród budowlanych. Nie należy prowadzić prac dekarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac określają:1) Dokumentacja projektowa,2) Przedmiar robót;3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach