Przetargi.pl
Naprawa konserwacyjna pomieszczenia służby dyżurnej w budynku nr 1 w kompleksie przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku w 22. BLT Malbork

22 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 536 713, 261 536 216, , fax. 261 536 275, 261 536 713
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego
  ul. 17 Marca 20
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 261 536 713, 261 536 216,, fax. 261 536 275, 261 536 713
  REGON: 19247126500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa konserwacyjna pomieszczenia służby dyżurnej w budynku nr 1 w kompleksie przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku w 22. BLT Malbork
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy konserwacyjnej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku. Zakres robót został podzielony na etapy: - wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej; - roboty malarskie Uwaga: Realizacja przedmiotu umowy wykonywana będzie w czynnym obiekcie w godz. 7:30 – 15 :30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają załączniki: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne, poinstalacyjne; 2) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót- roboty malarskie; 3) Przedmiar robót; 4) Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa „Projekt umowy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). b) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Rozdziałem 12 niniejszej SIWZ; c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach