Przetargi.pl
Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem bramek kontroli dostępu w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 355 33 33 , fax. (58) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (58) 355 33 33, fax. (58) 620 67 43
  REGON: 14500001111000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem bramek kontroli dostępu w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie bramek kontroli dostępu w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni. Przewiduje się zastosowanie bramek kontroli dostępu: •W podziemiu: - w przejściu między salą konsumpcyjną a korytarzem podziemia – bramka nr P.01. •Na parterze: - w korytarzu parteru budynku A i wejściu na piętro bezpośrednio przy obecnym pokoju nr 2 - bramka nr 0.01; - w korytarzu parteru budynku A i wejściu lewego bocznego skrzydła budynku - bramka nr 0.02; - w korytarzu parteru budynku A i wejściu na piętro bezpośrednio przy obecnym pokoju nr 21 - bramka nr 0.03. •Na 1 piętrze - dwie bramki kontroli dostępu w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej - bramka nr 1.01 + bramka nr 1.01 z wideodomofonem i otwieraniem bramek z obydwu sekretariatów. •Na 2 piętrze - bezpośrednio w wejściu na 2 piętro - bramka nr 2.01. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załączniki Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązuje się opracować projekt montażu oraz uzgodnienie go z Inwestorem i z Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 3 szt. oraz na płycie CD – 1 szt. 1 (pdf, word, Autocad).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42961100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach