Przetargi.pl
Naprawa i malowanie tynków cokołu i ścian podjazdu budynku nr 1

Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, Nowa Wieś, ul. Grodziska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 892 000, , fax. 261 892 048
 • Data zamieszczenia: 2020-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej
  Nowa Wieś, ul. Grodziska 1
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 261 892 000, , fax. 261 892 048
  REGON: 01042745200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ormon
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa i malowanie tynków cokołu i ścian podjazdu budynku nr 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: naprawa i malowanie tynków cokołu i ścian podjazdu budynku nr 1 położonego na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załączniki nr 1 do SIWZ; przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ; wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie osoby podpisującej nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (określające zakres pełnomocnictwa), podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 2. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zobowiązanie należy dołączyć do oferty. 4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Celem wykazania że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach