Przetargi.pl
Naprawa ekranów akustycznych przy ulicy Aleja Józefa Piłsudskiego w Brodnicy

Gmina Miasta Brodnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Kamionka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 930 300 , fax. 564 982 626
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Brodnicy
  ul. Kamionka 23
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 930 300, fax. 564 982 626
  REGON: 87111837100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brodnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa ekranów akustycznych przy ulicy Aleja Józefa Piłsudskiego w Brodnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy ekranów akustycznych w ciągu drogi gminnej nr 081149C ul. Aleja Józefa Piłsudskiego w Brodnicy na wysokości cmentarza komunalnego oraz ok. 200 m przed skrzyżowaniem z Rondem Warszawskim. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ (przedmiar). Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej http://bip.brodnica.pl oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pokój 304, telefon: (056) 49-30-614, 629 lub 311, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach