Przetargi.pl
Naprawa dróg leśnych i przepustów na terenie Nadleśnictwa Bobolice - obręb Bobolice w leśnictwach: Ruda, Chlebowo, Żubrowo, Dziupla, Łozice, Łanki, Zarzewie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bobolice ogłasza przetarg

 • Adres: 76-020 Bobolice, ul. Polanowska 12
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3187221 , fax. 094 3187487
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bobolice
  ul. Polanowska 12 12
  76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3187221, fax. 094 3187487
  REGON: 33004404500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rdlp.szczecinek.pl/bobolice/info.php?id=34
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa dróg leśnych i przepustów na terenie Nadleśnictwa Bobolice - obręb Bobolice w leśnictwach: Ruda, Chlebowo, Żubrowo, Dziupla, Łozice, Łanki, Zarzewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżąca naprawa dróg leśnych tj. profilowanie na odcinkach o łącznej powierzchni 165 629,5m2 i zagęszczanie na odcinkach o łącznej powierzchni 163 239,5m2, lokalna naprawa nawierzchni na odcinkach o łącznej długości 7,763km przy użyciu materiału typu gruz betonowy - kruszony, mieszanka kruszywa łamanego oraz odbudowa przepustów w Nadleśnictwie Bobolice - obręb Bobolice w 2010r. zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: A. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium: w kwocie: 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00100) B. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.08.2010r. do godz. 900 z zastrzeżeniem punktu F. C. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.15). E. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ Koszalin nr 52 2030 0045 1110 0000 0048 8340, z dopiskiem na blankiecie przelewu: Przetarg na naprawę dróg leśnych i przepustów na terenie Nadleśnictwa Bobolice - obręb Bobolice w leśnictwach: Ruda, Chlebowo, Żubrowo, Dziupla, Łozice, Łanki, Zarzewie Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem wskazane jest dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć w formie oryginału lub potwierdzonej kopii do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. F. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w dniu przed otwarciem ofert. G. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. H. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy; c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. I. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. J. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. K. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rdlp.szczecinek.pl/bobolice/info.php?id=34
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach