Przetargi.pl
"Naprawa dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Świeszyno”.

Gmina Świeszyno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-024 Świeszyno, Świeszyno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 31 60 120 , fax. 94 31 61 491
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świeszyno
  Świeszyno 71
  76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 60 120, fax. 94 31 61 491
  REGON: 33092070700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Naprawa dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Świeszyno”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są Naprawa dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Świeszyno, polegające na: - naprawach cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi oraz naprawa spękań w nawierzchniach asfaltowych, na drogach gminnych asfaltowych, - naprawach nawierzchni asfaltowej rozściełaczem na wyznaczonych odcinkach dróg gminnych asfaltowych, 3.3. Zakres zamówienia: 3.3.1 Wykonanie napraw cząstkowych na drogach o nawierzchni bitumicznej polegających na: - pionowym obcięciu krawędzi uszkodzenia nadając im kształt figury geometrycznej, -oczyszczeniu odsłoniętej podbudowy, - skropieniu podbudowy emulsją bitumiczną, -usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - wyrównaniu i uzupełnieniu głębszych ubytków i wybojów. Należy je wypełnić warstwowo materiałem kolejno gruboziarnistym następnie drobnoziarnistym i starannie zagęścić, -wykonaniu nawierzchni drogi masą bitumiczną, - pokryciu emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej, - mechaniczne zagęszczenie wypełnionej łaty. Naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych polegających na: - dokładnym oczyszczeniu nawierzchni i ścianek przy pęknięciach, - osuszenie uszkodzonego miejsca doprowadzając do stanu powietrzno - suchego, - skropienie emulsją asfaltową, - równomiernie posypanie materiałem drobnoziarnistym (grys), - zagęszczenie materiału drobnoziarnistego (grys). Przewidziana ilość dróg do napraw cząstkowych ok. 250m2. 3.3.2 Wykonanie napraw nawierzchni asfaltowej rozściełaczem na wyznaczonych odcinkach drogi masą mineralno – bitumiczną wg PN o średniej głębokości wybojów ok. 5 cm, w tym: a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc, b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, c) mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem, d) wywóz i zagospodarowanie. Warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej należy układać na suchej lub wysuszonej powierzchni, zabrania się układania mieszanek w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, ujemna temperatura). Przygotowanie uszkodzonego ubytku i jego uzupełnienie powinno być wykonane na grubości 4 cm. Jeżeli grubość ubytku jest mniejsza niż 4 cm, należy odkuć uszkodzone miejsce i wykonać naprawę tak, aby warstwa ścieralna miała 4 cm grubości. Przygotowanie uszkodzonego wyboju i jego uzupełnienie powinno być wykonane dwuwarstwowo po 4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, łącznie 8 cm. Jeżeli grubość wyboju jest mniejsza niż 8 cm, należy przygotować uszkodzone miejsce do wypełnienia na grubość 8 cm. Jeżeli głębokość wyboju jest większa niż 8 cm należy wykonać podbudowę o docelowej grubości 15 cm tak, aby wykonać dwie warstwy bitumiczne po 4 cm. Podbudowa powinna być wykonana z kruszywa łamanego, dolomitu lub mieszanki optymalnej. Przewidziana ilość dróg do napraw rozściełaczem ok. 900 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100) 5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. 5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. 5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 34 8566 0003 0001 0360 2005 0172 z opisem „Wadium na znak sprawy – ZP.271.13.2020”. Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 5.5 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5.6 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 5.7 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: D. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT A-C WYMAGANE OD WYKONAWCY(dotyczy wszystkich wykonawców składających oferty). 1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty, jeśli występuje. 3. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 4. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 6 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika 5 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - na/według załącznika nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje ) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach