Przetargi.pl
Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Gryfińskiego

Powiat Gryfiński ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 045 000 , fax. 914 163 002
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gryfiński
  ul. Sprzymierzonych 4
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 045 000, fax. 914 163 002
  REGON: 81168396500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gryfino.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Gryfińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Gryfińskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci. 1.1 Zakres prac: a) Zgłoszenie pracy geodezyjnej. b) Pobranie materiałów z zasobu PODGiK i ich analiza pod kątem możliwości wykorzystania danych pomiarowych do adaptacji, o ile od pomiaru przewyższeń upłynęło mniej niż 20 lat. c) Inwentaryzację punktów istniejącej dotychczasowej szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy oraz trwale stabilizowanych punktów osnów wysokościowych niższych klas. d) Uzgodnienie z Zamawiającym liczby punktów w zmodernizowanej sieci wysokościowej oraz stanu jej zagęszczenia. e) Wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji nowych punktów. f) Opracowanie projektu technicznego (mapa projektu i opis projektu) oraz przedłożenie go do zatwierdzenia. 1.2 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. 1.3 Wykonanie zamówienia w podziale na etapy: a) etap I – inwentaryzacja osnów na terenie 4 północnych gmin do 27.05.2020 r. - 25% wartości zamówienia, b) etap II – inwentaryzacja osnów na terenie 5 południowych gmin do 26.08.2020 r. - 40% wartości zamówienia, c) etap III – sporządzenie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej do 26.11.2020 r - 35% wartości zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71350000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument). 2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej, ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy podwykonawców, (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach