Przetargi.pl
NAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, Chałubińskiego 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
  Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 01581798500089
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy 2 samochodów osobowych.2. Miejsce realizacji: Mazowiecki OW NFZ Warszawa ul. Chałubińskiego 8.3. Opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne/ Formularz oświadczenia w sprawie parametrów technicznych oferowanych samochodów/samochodu (Załączniki Nr 1A) .4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik Nr 2 do SWZ.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.1. Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy 1 samochodu osobowych.2. Miejsce realizacji: Mazowiecki OW NFZ Warszawa ul. Chałubińskiego 8.3. Opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne/ Formularz oświadczenia w sprawie parametrów technicznych oferowanych samochodów/samochodu (Załączniki Nr 1B) .4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik Nr 2 do SWZ.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach