Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 ”

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, Zakładowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 240 24 50, , fax. 63 240 24 51
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
  Zakładowa 4
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 240 24 50, , fax. 63 240 24 51
  REGON: 36311886100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, mostowej, elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej i konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20". Zakres zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20" został zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2.Szczegółowe obowiązki nadzoru autorskiego zawarte są w Projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Forma wniesienia wadium określona jest w Rozdziale VI SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oryginał zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu; o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach