Przetargi.pl
Nadbudowa i przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na cele świetlicy w miejscowości Tylice

Gmina Bobrowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-327 Bobrowo,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 495-18-24 , fax. 056 495-18-10
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobrowo 27
  87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 495-18-24, fax. 056 495-18-10
  REGON: 87111838800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa i przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na cele świetlicy w miejscowości Tylice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na cele świetlicy wiejskiej w dotychczasowym obrysie budynku. Nadrzędnym zadaniem projektu jest: - wydzielenie pomieszczenia Sali świetlicy wraz z niezbędnymi pomieszczeniami do obsługi i użytkowania takich jak komunikacja, zaplecze kuchenne, wc dla kobiet oraz wc dla mężczyzn wraz z dostępem dla osób niepełnosprawnych. - w ramach zadania należy wykonanie nowych drzwi ewakuacyjnych, wykonanie nowego komina, zamontowanie sufitu podwieszonego, wykonanie posadzek, wykonanie warstw podposadzkowych z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, zamontowanie płytek gresowych (według rodzaju podanego przez Zamawiającego), malowanie pomieszczeń w kolorze, wykonanie oświetlenia, - wydzielenie sanitariatów z wydzieleniem ustępu dla osoby niepełnosprawnej, zamontowanie okładzin ściennych i podłogowych – według rodzaju i wzoru wymaganego przez Zamawiającego, malowanie pomieszczeń, montaż armatury sanitarnej i osprzętu elektrycznego, wykonanie wentylacji wraz z kanałem systemowym z pustaka keramzytowego, wykonanie nowych otworów, wydzielenie kabin, - wydzielenie pomieszczenia zaplecza kuchennego – wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych – według rodzaju i wzoru wymaganego przez Zamawiającego, wykonanie kanału wentylacyjnego, - zamontowanie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej, - zamontowanie nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej, - przebudowa wejścia głównego do budynku, schodów zewnętrznych - docieplenie elewacji budynku, wykonanie struktury z barwionych w masie cienkowarstwowych tynków akrylowych w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego, - zamontowanie zadaszeń nad wejściami do budynku, - wykonanie żelbetowego zwieńczenia budynku wraz ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych poprzez przemurowanie pęknięć - wymiana konstrukcji dachu – zaprojektowano wiązary deskowe drewniane - zamontowanie pokrycia dachu z blachodachówki – istniejące pokrycie należy zdemontować i przekazać do utylizacji. Okapy należy zamknąć podbitką drewnopodobną PCV na stelażu drewnianym. - rozbiórka kominów - wykonanie nowych sufitów podwieszonych, wykonanie posadzek i warstw podposadzkowych, wykonanie nowych tynków, gładzi gipsowych, malowania ścian i sufitów, zamontowanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych - zamontowanie posadzek z płytek podłogowych - zamontowanie płytek ściennych – łazienki, kuchnia do wysokości 200 cm - wykonanie lamperii z tynków mozaikowych do wysokości 150 cm - holl, sala, - zamontowanie styropianu na zewnątrz około 4 – 26 cm – grubość warstwy należy dostosować w celu wyprostowania ścian, - wykonanie elewacji nakrapianej w kolorze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) 7.2.2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią Załącznika Nr 7 do SIWZ; /Wymagana forma dokumentu – oryginał/ 2) 7.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zmówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy je złożyć wraz z ofertą; /Wymagana forma dokumentu – oryginał/ 3) 11.6. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z postanowieniami pkt 14.5.2. Specyfikacji. Wadium niezależnie od formy wniesienia podlega prawu polskiemu. 4) 14.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz OFERTA zgodny z treścią wzoru zamieszczonego w Specyfikacji – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 5) 14.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści Specyfikacji 6) 14.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach