Przetargi.pl
Dostawy zestawów do endoskopii i laparoskopii urologicznej - znak sprawy: Z/8/PN/20

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Rydygiera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6413400, , fax. 56 4621334
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
  ul. Rydygiera 15/17
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6413400, , fax. 56 4621334
  REGON: 87029873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy zestawów do endoskopii i laparoskopii urologicznej - znak sprawy: Z/8/PN/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy zestawów do endoskopii i laparoskopii urologicznej zgodnych z opisem oraz ilościami zamieszczonymi w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w którym Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia, w szczególności:  poniesione przez Zamawiającego związane z: • nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w ogólnych warunkach umowy – które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty; • użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem; • utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem; • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – koszty utylizacji zużytych asortymentów są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę, w związku z tym się znoszą;  przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość pieniężną można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem życia produktu. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: Zadanie 1: Zestawy jednorazowe do ureterorenoskopii zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 2: Zestaw laparoskopowy, trokary, worki i klipsy do laparoskopii zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub 2 części. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie. 3. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania oraz być pełnowartościowy, kompletny, w pierwszej kategorii. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta danego wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta danego wyrobu, w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych (o ile dotyczy). Dostarczane asortymenty muszą posiadać informację o terminie ważności i numerze serii. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.). 6. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn medyczny Zamawiającego przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. 7. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 33141620-2 - zestawy medyczne 8. Wykonawca winien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym. Wykonawca w formularzu cenowym powinien podać nazwę producenta, nazwę handlową, nr katalogowy zaoferowanego asortymentu. 9. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy. 10. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego, patentu, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane nazwy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego. (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu rozwiązania równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ. 12. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia jednak tylko i wyłączne w sytuacji, gdy Zamawiający dopuścił zaoferowanie przedmiotowego równoważnego przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferując przedmiot zamówienia zawierający dopuszczone rozwiązanie równoważne zobowiązany jest do naniesienia w opisie technicznym/opisie przedmiotu zamówienia stosownych zmian
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) formularz ofertowy – stanowiący załącznik do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału. 2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału. 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokument należy złożyć w formie oryginału. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa, informacje o podwykonawcach. 4) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej (pkt 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p., każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach