Przetargi.pl
Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu

Gmina Świecie ogłasza przetarg

 • Adres: 86100 Świecie, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 333 23 10 , fax. 52 333 23 51
 • Data zamieszczenia: 2018-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świecie
  ul. Wojska Polskiego 124
  86100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 333 23 10, fax. 52 333 23 51
  REGON: 52518000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiecie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu przy ulicy Ogrodowej 9B, obejmująca swym zakresem prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, elektryczne i instalacyjne o parametrach budynku: - powierzchnia zabudowy rozbudowy (budynek kubaturowy – 300,4 m2 - powierzchnia użytkowa rozbudowy – 160,64 m2 - kubatura rozbudowy – 313,0 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt techniczny (dokumentacja projektowa). Wszystkie prace będą wykonywane na czynnym i działającym obiekcie, należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia BHP umożliwiające wykonanie robót budowlanych oraz uwzględnić zabezpieczenia od wpływów warunków atmosferycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t.) 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Millennium S.A. 19 1160 2202 0000 0000 6089 7935 z dopiskiem: „Wadium na nadbudowę i przebudowę budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu” 8.4. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania wymaganej kwoty na rachunku zamawiającego. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 8.6.1. być wystawione na Gminę Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie 8.6.2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, 8.6.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 8.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach