Przetargi.pl
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych - Prawy wał rzeki Wisły w km 15+100 - 15+200 w msc. Kanna, gm. Bolesław, pow. dąbrowski

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6376922 , fax. 014 6376913
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
  ul. Ostrogskich 5 5
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6376922, fax. 014 6376913
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych - Prawy wał rzeki Wisły w km 15+100 - 15+200 w msc. Kanna, gm. Bolesław, pow. dąbrowski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Usuwanie szkód powodziowych - Prawym wale rzeki Wisły w km 15+100 - 15+200 w msc. Kanna, gm. Bolesław, pow. dąbrowski. Zakres planowanych robót winien wynika inwentaryzacji terenowej, wywiadów środowiskowych, pomiarów geodezyjnych. Zakres planowanych robót winien uwzględniać: 1)Wykonanie ekspertyzy rozpatrywanego odcinka wału przez osobę uprawnioną, 2)Likwidację przesiąków pod stopą wału poprzez: wykonanie w stopie wału przegrody przeciwfiltracyjne metodą wgłębnego mieszania gruntu szerokości od 0,30 do 0,40 m. Głębokość przesłony należy dostosować do wyników badań geologicznych lecz nie mniej niż 8,0 m. 3)Uszczelnienie korpusu wału ekranem uszczelniającym (bentomatą) na całej powierzchni skarpy odwodnej około 1200 m 2 z zaokrągleniem min. 1,0 m poniżej przesłony pionowej, 4)Odtworzenie przekroju poprzecznego ziemnego korpusu obwałowania na odcinku poprzez likwidację osuwisk, dogęszczenie i wyrównanie korony wału przeciwpowodziowego i wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych zbrojonych. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: a)uzyskania zgód właścicieli działek na wykonanie projektowanych robót remontowych, b)dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem wniosku zgłoszenie robót budowlanych, na obiektach stanowiących przedmiot zamówienia, c)dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, obejmującej zakres zgodny z § 4 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.nr 202/2004, poz.2072) - 4 egz. d)ekspertyza wraz z wymaganymi badaniami, pomiarami, obliczeniami, niezbędnymi do wykonania uszczelnienia wału w km 15+100 - 15+200.Na podstawie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych opracowanej przez IMGW z marca 2011r. (Zamawiający udostępni opracowanie do wglądu i wykorzystania). e)uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi przepisami f)opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie, o którym mowa w par. 12-14 w/ cyt. Rozporządzenia - 2 egz g)sporządzenia przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w par. 6 cyt. rozporządzenia- 2 egz. h)sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. W/w dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej. i)wykonanie operatu i wypłacenie odszkodowań za szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót j)sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego dla zadania. W/w dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej. k)dodatkowo 1 egz. dokumentacji należy przekazać w wersji elektronicznej poprzez zapisanie na płycie CD dokumentacji w formacie pdf z podziałem na oddzielne pliki dla każdego elementu dokumentacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez mgr inż. Anetę Szczurek stanowiący załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 5800,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium winno być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r. z późn. zmianami) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego: KREDYT BANK PBI S.A. II O / KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000. Od 01.07.2013r. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Pekao S.A. nr konta 48 1240 6292 1111 0010 5126 1194. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie ul. Ostrogskich 5 sekretariat ( I piętro ). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie -zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub 5 Ustawy. - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach