Przetargi.pl
Na zakup i dostawę akumulatorów, akcesoriów i materiałów do pojazdów służbowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, Juzistek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261883896 , fax. 261883868
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Juzistek 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 261883896, fax. 261883868
  REGON: 14291704000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na zakup i dostawę akumulatorów, akcesoriów i materiałów do pojazdów służbowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akumulatorów, akcesoriów i materiałów do pojazdów służbowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: 1) Część 1 - Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu, 2) Część 2 - Zakup i dostawa akcesoriów i materiałów do pojazdów służbowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do umowy odpowiednio dla Części. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia spełniający nw. wymagania: Dla Części 1. 1) Wykonawca dostarczy towar wyprodukowany nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2020 r wraz z indywidualnymi kartami gwarancyjnymi i instrukcją obsługi w języku polski dla każdego akumulatora. 2) Towar musi spełniać warunki techniczne normy PN-EN50342-1:2016-01 na spełnienie warunków odnośnie szczelności, hermetyczności obwodów, odporności na wstrząsy i wibracje. 3) Na każdym egzemplarzu musi być umieszczona data produkcji akumulatora. 4) Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji. Dla Części 2. 1) Przedmiot zamówienia, zapakowany w oryginalne opakowania producenta, posiadające na opakowaniu zewnętrznym informacje umożliwiające identyfikację produktu z logo i nazwą producenta, opisem zawartości w języku polskim, oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. 2) Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowo - jakościowymi w I klasie. 3) Zamawiający w ramach Części 2 w poz. 9, 11, 14, 85 i 86 dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu umowy (ciężar udowodnienia, że zaoferowane produkty odpowiadają wymaganiom wskazanym w SIWZ spoczywa na Wykonawcy). 4) Wykonawca oferując towary równoważne obowiązany jest wpisać w pozycjach, dla których oferuje towary równoważne nazwę, symbol i producenta oferowanego towaru, aby Zamawiający mógł sprawdzić równoważność zaoferowanych towarów. 5) W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze producenta i symbolu oferowanego produktu w kol. 9 formularza cenowego - Zamawiający uzna, że przedmiotem oferty jest towar wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 6) Przez produkt równoważny strony rozumieją produkt o parametrach takich samych, bądź lepszych jak opisane przez Zamawiającego w SIWZ. 5. w zakresie Części 1 i 2 przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w maksymalnej wielkości 100% zamówienia podstawowego (odpowiednio dla części). Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji po zrealizowaniu dostawy w ramach zamówienia podstawowego dla danej Części. Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji opisano w umowie zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do SIWZ odpowiednio dla Części Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31400000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą: 1) Dla Części I w wysokości 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych); 2) Dla Części II w wysokości 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w temacie wniesienia wadium opisano w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 niniejszej SIWZ, do złożenia oferty w formie pisemnej. Wzór formularza oferty stanowią: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; 2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG, i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach