Przetargi.pl
Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (elektrofiltr)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 723 358 , fax. 236 722 160
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o.
  ul. Tysiąclecia 18
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 723 358, fax. 236 722 160
  REGON: 13011614700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pec@pecciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (elektrofiltr)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji odpylania spalin dla kotła WR-25M nr 2 zabudowanego w Centralnej Ciepłowni PEC Ciechanów w technologii elektrofiltru w celu obniżenia emisji pyłu do poziomu ≤ 25 mg/m3u na wylocie elektrofiltru (w spalinach suchych w warunkach umownych – temperatura 273K, ciśnienie 101,3 kPa - przeliczone na 6% zawartość O2 w spalinach) w pełnym zakresie obciążenia mocy kotła przy spalaniu miału węgla kamiennego. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących wentylatorów wyciągowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 68 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach