Przetargi.pl
Montaż systemów wczesnej detekcji dymu oraz systemu bezpieczeństwa w Zespole cerkiewnym w Radrużu

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Sobieskiego 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6321802 , fax. 016 6321802
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Kresów w Lubaczowie
  ul. Sobieskiego 4 4
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6321802, fax. 016 6321802
  REGON: 65142595900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkresow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa ibnstytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż systemów wczesnej detekcji dymu oraz systemu bezpieczeństwa w Zespole cerkiewnym w Radrużu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Systemu wczesnej detekcji dymu dla cerkwi w Radrużu 2. Wykonanie systemu wczesnej detekcji dymu dla dzwonnicy w Radrużu 3. Wykonanie systemu antywłamaniowego dla cerkwi w Radrużu 4. Wykonanie przyłącza kablowego, policznikowego dla cerkwi w Radrużu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453121008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumkresow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach