Przetargi.pl
Montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy Domu Zdrojowym, Plac Zdrojowy 1 w Jedlinie Zdrój

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-310 Szczawno Zdrój, Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 84 93 150, , fax. 748 436 764
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
  Wojska Polskiego 6
  58-310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 84 93 150, , fax. 748 436 764
  REGON: 28830800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawno-jedlina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy Domu Zdrojowym, Plac Zdrojowy 1 w Jedlinie Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy Domu Zdrojowym, Plac Zdrojowy 1 w Jedlinie Zdrój
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga osobnych dokumentów na potwierdzenie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 13 lit. c siwz) lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach