Przetargi.pl
Montaż okien przeciwpożarowych, wymiana wind towarowych w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej DPS w Sieradzu

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 279 215 , fax. 438 279 215
 • Data zamieszczenia: 2019-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Armii Krajowej 34
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 438 279 215, fax. 438 279 215
  REGON: 73019902500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip-dps.spsieradz.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż okien przeciwpożarowych, wymiana wind towarowych w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej DPS w Sieradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Wymiana 3 wind towarowych Przedmiotem zamówienia jest wymiana trzech wind towarowych w istniejących szybach obsługujących magazyny i kuchnię DPS. Udźwig: 250 kg Wydajność podnoszenia: 3,55 m Ilość przystanków: 2 Ilość dojść: 2 Kabiny nieprzelotowe wymiary kabin: szerokość 1200 mm głębokość 1000 mm wysokość 1200 mm drzwi szybowe: wychylone dwuskrzydłowe o wymiarach 1200 xH1200 mm-2 szt. min. EI 30 (pożarowe) – dla jednej kabiny Próg drzwi: na poziomie posadzki Maszynownia: górna w istniejącym szybie Standard wykonania: dźwigi zabezpieczone przed korozją, wykonane z blachy cynkowej. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż stolarki okiennej dwuskrzydłowej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej na dwóch klatkach schodowych, na stołówce i palarni DPS w ilości 10 sztuk o klasie ogniowej EI 60
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach