Przetargi.pl
dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie ogłasza przetarg

 • Adres: 99-417 Bolimów, Sokołowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (46)8380310, (46)8195096 , fax. (46)8380310
 • Data zamieszczenia: 2019-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie
  Sokołowska 24
  99-417 Bolimów, woj. łódzkie
  tel. (46)8380310, (46)8195096, fax. (46)8380310
  REGON: 36798860700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zespół szkół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą 55 m3 oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom w temperaturze referencyjnej 15°C: a) temperatura zapłonu: nie niższa niż 61 0 C, b) zawartość siarki: nie więcej niż 0,2% m/m c) wartość opałowa: nie niższa niż 42,6 MJ/kg d) zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg e) gęstość w 150 C: nie większa niż 860 kg/m3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09135100-5 – Olej opałowy Warunki dodatkowe: - dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy na adres wskazany przez Zamawiającego: Bolimów, ul. Sokołowska 24, 99-417 Bolimów - faktyczna liczba zrealizowanych dostaw (ilość oleju) będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a niezrealizowanie ww. ilości nie będzie podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 ze zm.), Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia/nie spełnia tj. na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty przetargowej Zał. nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych 3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika 4) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach