Przetargi.pl
Montaż instalacji fotowoltaicznej 40,0(46,2) kW na dachu budynku Domu Studenta - bloki B i C oraz wymiana opraw oświetleniowych w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej na oprawy w technologii LED

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Filia w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 428 712 , fax. 833 428 712
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Filia w Białej Podlaskiej
  ul. Akademicka 2
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 428 712, fax. 833 428 712
  REGON: 32783000025000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.awf-bp.edu.pl/zamowienia-30tys-plus
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż instalacji fotowoltaicznej 40,0(46,2) kW na dachu budynku Domu Studenta - bloki B i C oraz wymiana opraw oświetleniowych w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej na oprawy w technologii LED
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej 40,0(46,2) kW na dachu budynku Domu Studenta - bloki B i C – przy ul. Akademickiej 2 w Białej Podlaskiej oraz wymiana opraw oświetleniowych w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej na oprawy w technologii LED w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej – Etap II”. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny przedmiot: 45000000-7 (Roboty budowlane) Dodatkowe przedmioty: 45214400-4 (Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym) 45261215-4 (Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych) 09331200-0 (Słoneczne moduły fotoelektryczne) 45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne) 45311000-0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych) 31520000-7 (Lampy i oprawy oświetleniowe) 3. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, na realizację projektu pn.” Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej – Etap II”, realizowanego na podstawie umowy nr RPLU.05.02.00-06-0121/19-00 z dnia 31.10.2019 r. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną liczbę części. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. 5. Zamówienie podzielono na dwie części: 1) Część 1 – Montaż instalacji fotowoltaicznej 40,0(46,2) kW na dachu budynku Domu Studenta - bloki B i C – przy ul. Akademickiej 2 w Białej Podlaskiej; 2) Część 2 - Wymiana opraw oświetleniowych w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej na oprawy w technologii LED. 6. Część 1 – Montaż instalacji fotowoltaicznej 40,0(46,2) kW na dachu budynku Domu Studenta - bloki B i C – przy ul. Akademickiej 2 w Białej Podlaskiej - zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności: 1) przebudowa układu pomiarowo - rozliczeniowego, 2) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 40,0(46,2) kW, 3) montaż okablowania, urządzeń i rozdzielnic. 7. Część 2 - Wymiana opraw oświetleniowych w obiektach AWF Filia w Białej Podlaskiej na oprawy w technologii LED - zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności: 1) dostawa i wymiana opraw oświetlenia bytowego (podstawowego); 2) dostawa i wymiana opraw oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego); 3) wykonanie pomiarów elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia. 8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (odpowiednio do część) - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ - przedmiar robót stanowiący część dokumentacji ma charakter wyłącznie pomocniczy (poglądowy) dla oszacowania kosztów realizacji zamówienia, (przewidziano ryczałtową formę wynagrodzenie), 2) wzór umowy stanowiący załącznik nr 5a (część 1) i 5b (część 2) do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach