Przetargi.pl
Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków

Gmina Wasilków ogłasza przetarg

 • Adres: 16-010 Wasilków, Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 71-85-400 wewn. 022 , fax. 857 185 700
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wasilków
  Białostocka 7
  16-010 Wasilków, woj. podlaskie
  tel. 085 71-85-400 wewn. 022, fax. 857 185 700
  REGON: 05065918300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wasilkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz programem funkcjonalno-użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: XII. WADIUM 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (decyduje moment wpływu wadium do zamawiającego). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Wasilkowie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Nr rachunku: 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych stosowny dokument wadialny (oryginał) należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, pokój nr 6 (parter) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert lub załączyć do oferty – w tym przypadku zostanie zdeponowany w kasie Zamawiającego. 6. W przypadku złożenia dokumentu wadialnego w kasie zaleca się do oferty dołączyć kopię złożonego dokumentu wadialnego, a w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej – kopię przelewu bankowego. 7. Okres ważności dokumentów wadialnych nie może być krótszy niż okres związania ofertą (tj. 30 dni). 8. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, iż wniesione w takiej formie wadium podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1-1a i ust. 2 ustawy Pzp. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy – zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ; b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich – zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ; c) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych rozdz. VII, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz ocenę czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie podmiotu zgodne w treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach