Przetargi.pl
Montaż instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Dukli na działkach nr 6/78 i 6/80

Gmina Dukla ogłasza przetarg

 • Adres: 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 329 135 , fax. 134 331 011
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dukla
  ul. Trakt Węgierski 11
  38-450 Dukla, woj. podkarpackie
  tel. 134 329 135, fax. 134 331 011
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dukla.pl//

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Dukli na działkach nr 6/78 i 6/80
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Montaż instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Dukli na działkach nr 6/78 i 6/80, polegający na: 1) wykonaniu instalacji elektrycznej dla zasilania pochodni biogazu. Zakres prac obejmował będzie wykonanie wykopów pod ułożenie kabla ziemnego, wraz z montażem rur ochronnych, a następnie zakopanie wykopów oraz montaż rozdzielni R-1 i R-2 wraz z wyposażeniem. 2) montażu pochodni do spalania biogazu oraz wykonania instalacji odgazowującej z istniejących studni odgazowujących zgodnie z załączonym projektem budowlanym. Zakres prac obejmował będzie wykonanie wykopów liniowych na wierzchniej warstwie składowiska wzdłuż istniejących studni odgazowujących na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli, celem podłączenia na nowo wszystkich 9 studni. Wykonanie wykopów będzie się mieściło w strefie nasypu ziemi, która została nawieziona na składowisko odpadów. Studnie zostaną uszczelnione i połączone ze sobą rurociągiem z rur PE 50 mm, a następnie kolektorem głównym z rur PE 100 mm zostaną podłączone z nowo montowaną pochodnią, która będzie automatycznie spalała nadmiar zebranego biogazu. Po sprawdzeniu szczelności połączeń rurociągu zostanie on oznakowany taśmą z tworzywa sztucznego, a następnie zasypany. Górna część wszystkich studzienek odgazowujących będzie się mieściła na wysokości 50 cm ponad ostatnią górną warstwę ziemi, na zrekultywowanym składowisku. W prowadzonych pracach należy również uwzględnić rozwiązania mające na celu usuwanie kondensatu z rur gazowych co zabezpieczy przed powstawaniem zatorów gazociągu. Wszystkie elementy powyższego systemu odgazowania zlokalizowane są w ramach ogrodzenia składowiska, a dojazd do tych obiektów odbywa się istniejącą drogą wewnętrzną. Całość robót montażowych będzie prowadzona pod kierunkiem osób uprawnionych oraz zgodnie z ogólnymi zarządzeniami i przepisami dotyczącymi BHP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i projekt budowlany. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych, tak aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Termin wizji lokalnej: 18.06.2019 r. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę : Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem równoważny pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45222110-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł. słownie: trzy tysiące złotych. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy. Formy wniesienia wadium: w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 z adnotacją Wadium: Montaż instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Dukli na działkach nr 6/78 i 6/80 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć ( o ile to możliwe) / przesłać przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 (pokój Nr 111) a kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, 2) termin ważności gwarancji „ od dnia ………… do dnia ……………” 3) zobowiązanie gwaranta do zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy. 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 1) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach