Przetargi.pl
Dostawa węgla kamiennego.

"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4357401, 4357765 , fax. 134 357 475
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna
  ul. Zdrojowa 48
  38-481 Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 013 4357401, 4357765, fax. 134 357 475
  REGON: 87205900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla kamiennego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa na plac składowy w Zakładzie Produkcji Wód w Rymanowie-Zdroju, 350 ton węgla kamiennego kod CPV 09111210-5 o parametrach jakościowych określonych poniżej:  gatunek - orzech I  wartość opałowa - minimum 26 000 kJ/kg  zawartość popiołu - maksymalnie 4,9 %  zawartość siarki - maksymalnie 0,49 %  wilgotność - maksymalnie 5,4 % Do każdorazowej dostawy wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć certyfikat jakości, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, który potwierdzał będzie spełnienie parametrów jakościowych węgla określonych powyżej. Termin realizacji całej ilości węgla objętej zamówieniem do dnia 31.05.2020 r. Dostawy częściowe realizowane będą według harmonogramu znajdującego się w dokumentach przetargowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach