Przetargi.pl
Montaż energooszczędnych źródeł światła przeznaczonych do oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Medyczna 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 3646105, 3646330 , fax. 024 3646101,3646329
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Medyczna 19 19
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 3646105, 3646330, fax. 024 3646101,3646329
  REGON: 00065007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszplock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż energooszczędnych źródeł światła przeznaczonych do oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Montaż energooszczędnych źródeł światła przeznaczonych do oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku w tym montaż czujników ruchu do lamp, wymianę żarówek na energooszczędne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszplock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach