Przetargi.pl
Monitoring

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2109442 , fax. 067 2109332
 • Data zamieszczenia: 2015-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości 33/35 33/35
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2109442, fax. 067 2109332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Monitoring
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi zadanie pn: Monitoring. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń oraz budowę instalacji monitoringu w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, w tym rozprowadzenie okablowania wewnątrz budynku, montaż kamer na elewacjach budynków oraz pozostałych urządzeń systemu, uruchomienie systemu, konfiguracja, szkolenie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Zamówienie nie obejmuje konserwacji i serwisu systemu. 2. Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - dysponuje 66 miejscami stałego pobytu, siedzibą Domu jest wieś Rzadkowo, gmina Kaczory. Budynki Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie są zaliczane do grupy 113 - budynki zbiorowego zamieszkania, wchodzących w skład działu 11 - budownictwo mieszkaniowe. 3. Zakres zamówienia obejmuje m. in.: 1) montaż listew instalacyjnych, 2) układanie przewodów w listwach instalacyjnych, 3) podłączenie przewodów, sprawdzenie obwodów, próby i pomiary, 4) doprowadzenie obwodów zasilania do urządzeń, 5) doprowadzenie zasilania do szafy serwera video z tablicy elektrycznej, 6) montaż szafki serwera video wyposażonej w urządzenia do zasilania i rejestracji obrazu, 7) montaż kamer wizyjnych na elewacji budynku głównego, 8) montaż kamery na budynku administracyjnym (mieszkalnym), 9) montaż zestawu do transmisji obrazu drogą radiową pomiędzy budynkami, 10) montaż zasilaczy POE dla kamer oddalonych. Budynki Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie zostały ocieplone styropianem gr. 14 cm. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w Załączniku nr 6 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania spełniającego wymogi określone w Załączniku nr 6 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć do oferty karty katalogowe oferowanych urządzeń. 6. Na zamontowane urządzenia obowiązuje gwarancja producenta jednak nie może być ona krótsza niż 24 miesiące. 7. Ze względu na to, że prace będą się odbywały w funkcjonujących budynkach, Zamawiający ma następujące wymagania dotyczące realizacji prac: - stały nadzór prowadzonych prac, - Zamawiający wymaga prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowania obiektów, - należy bezwzględnie utrzymywać drożność komunikacyjną korytarzy i klatek schodowych, - należy zabezpieczyć folią sprzęt stanowiący własność Domu, - należy zabezpieczyć wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt elektryczny przed dostępem osób niepowołanych, - należy wycinać otwory w sposób bezpyłowy, - po zakończeniu prac wszystkie nie podlegające robotom elementy budynków i jego wyposażenia należy doprowadzić do stanu pierwotnego, - każdego dnia po zakończeniu prac należy uporządkować teren robót. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi pracami. 8. Wykonawca winien dysponować kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który z ramienia Wykonawcy będzie nadzorował realizację robót. 9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując zamówienie brał pod uwagę charakter obiektu jakim jest Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie (pkt. 3.2 SIWZ). 10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia.11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ - części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni podwykonawców nie jest zobowiązany do załączenia do oferty Załącznika nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonaną instalację i okres rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach