Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do przedszkola w ramach realizacji projektu pn. Wesoły przedszkolak

Urząd Gminy Krzymów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-513 Krzymów, ul. Kościelna 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2413280 , fax. 063 2413091
 • Data zamieszczenia: 2014-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Krzymów
  ul. Kościelna 2 2
  62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2413280, fax. 063 2413091
  REGON: 00054800500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzymow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do przedszkola w ramach realizacji projektu pn. Wesoły przedszkolak
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia sprzętu RTV, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przedszkola Wesoły przedszkolak przy Urzędzie Gminy Krzymów zlokalizowanego w Zespole Szkół w Brzeźnie, Brzeźno, ul. Kwiatowa 20 A, 62-513 Krzymów, w ramach realizacji projektu pn. Wesoły przedszkolak współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-30-076/12. 2. Zadanie zostało podzielone na 2 części i obejmuje: Część 1 obejmuje dostawę sprzętu RTV Cześć 2 obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego poszczególnych części zawiera Załącznik 5 - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach