Przetargi.pl
Modyfikacja systemu BusMan – centralizacja: migracja i konwersja baz danych

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 777 90 23, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 777 90 23, , fax. -
  REGON: 22287361000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.cui.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modyfikacja systemu BusMan – centralizacja: migracja i konwersja baz danych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie wspólnej bazy MS SQL dla programu Busman 240 edycja 2019 (Program), z której będą korzystali wszyscy przewoźnicy świadczący usługi przewozowe na rzecz Gminy Wrocław. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: a. migracji wskazanych przez Zamawiającego baz plikowych do docelowej bazy MS SQL, b. udzielenie Zamawiającemu licencji na Program i bazę Programu, c. wykonanie wskazanych przez Zamawiającego modyfikacji Programu, d. świadczenie Serwisu Gwarancyjnego. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w załącznikach do umowy oraz zgodnie z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72262000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.cui.wroclaw.pl/?app=przetargi&status=1, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert, do przekazania Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (wzór – Załącznik nr 2.3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach