Przetargi.pl
Modernizacja wnętrza przestrzeni otwartych klubu fitness (cardio, bodywork, siłownia) wraz ze strefą recepcyjno-barową oraz dwoma salami zamkniętymi do prowadzenia zajęć grupowych w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Suchym Lesie.

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 8125028,8115963,505120068 , fax. 0-61 8115963
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie
  ul. Szkolna 20
  62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 8125028,8115963,505120068, fax. 0-61 8115963
  REGON: 63449818200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gos.suchylas.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja wnętrza przestrzeni otwartych klubu fitness (cardio, bodywork, siłownia) wraz ze strefą recepcyjno-barową oraz dwoma salami zamkniętymi do prowadzenia zajęć grupowych w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Suchym Lesie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wnętrza przestrzeni otwartych klubu fitness (cardio, bodywork, siłownia) wraz ze strefą recepcyjno-barową oraz dwoma salami zamkniętymi do prowadzenia zajęć grupowych, w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Suchym Lesie (62-002). 2. Zakres zamówienia obejmuje: - usunięcie części ścian działowych i postawienie nowych (według rysunków wykonawczych); - przekrycie podłogi panelami winylowymi bez potrzeby ściągania dotychczasowych; - materiałów (płytek, paneli), z wyłączeniem sali nr 2; - usunięcie kasetonowych sufitów podwieszanych, z wyłączeniem sali nr 2; - przemalowanie sufitu oraz urządzeń instalacji zastanych po odkryciu sufitu; - wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej; - szpachlowanie, malowanie ścian na gotowo; - przestawienie szklanych drzwi do sali nr 1 (wejście będzie od strony sali głównej); - doprowadzenie przyłącza wod-kan do nowoprojektowanej części recepcyjno-barowej; - przekrycie okien żaluzjami; - wykonanie mebli na wymiar; - wyklejenie części ścian fototapetami, liternictwem oraz lustrami; - instalacja nowego oświetlenia sufitowego (według rysunków wykonawczych i zestawienia); 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa i produktowa, opracowana przez: Biuro projektowe: OSTROWSCY DESIGN ul. Grunwaldzka 171B/76, 60-322 Poznań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212222-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konieczności spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 2A do SIWZ; 2) jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 PZP;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach