Przetargi.pl
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1)

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62300 Września, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 614 362 500
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1
  62300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 614 362 500
  REGON: 52660100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni w zakresie przebudowy schodów A (etap 1) wg dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przekazanych przez Zamawiającego wraz z SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - roboty pomiarowe oraz geodezyjna dokumentacja powykonawcza, - roboty rozbiórkowe istniejących schodów wraz z wywozem gruzu – 50,10 m3; - zasypanie ziemią dowiezioną wykopów – 63 m3; - zbrojenie betonu stalą klasy A-III schodów – 8,197 t; - betonowanie (beton klasy B30) – 127 m3; - gzymsy z polimerobetonu – 42 m; - izolacja bitumiczna z papy zgrzewalnej– 67 m2; - izolacja z żywic syntetycznych – 71,7 m2; - montaż balustrad mostowych stalowych i pochylni dla rowerów – 2,399 t; - malowanie balustrad – 105 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221120-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach