Przetargi.pl
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - ul. Słoneczna i Zachodnia w Choczu

Gmina Chocz ogłasza przetarg

 • Adres: 63313 Chocz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7415330 , fax. 0-62 7415685
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chocz
  Rynek 17
  63313 Chocz, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7415330, fax. 0-62 7415685
  REGON: 20585558700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chocz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - ul. Słoneczna i Zachodnia w Choczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, obejmuje m.in.: a) roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu), b) montaż i posadowienie szafki oświetleniowej, c) układanie kabla oświetlenia drogowego, d) montaż i stawianie słupów oświetleniowych w ilości 26 sztuk – lampa LED 80 W, e) montaż uziomów,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: BS Pleszew O/Chocz nr 89 8407 0003 3000 0101 2000 0009 z wpisem na dowodzie wpłaty - "Wadium budowa parkingu – nr sprawy ZP.271.16.2018". 6) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie uznane za wniesione wówczas, jeśli w podanym terminie na składanie ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski Gminy Chocz, ul. Rynek 17, 63-313 Chocz, (sekretariat) lub włożyć w kopertę w której znajduje się oferta (nie spinać trwale z ofertą). 8) Kserokopie dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego, czy kserokopie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 9) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób nieprawidłowy spowoduje, że oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 10) Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, la, 2 i 4 ustawy. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, dowód wniesienia/wpłacenia wadium, oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ, pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp - dokumenty określone w pkt 6.6 i 8.10 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach