Przetargi.pl
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie – ETAP I - Roboty zewnętrzne

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ogłasza przetarg

 • Adres: 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 443 47 00 wew. 42 385 , fax. 022 325 44 80
 • Data zamieszczenia: 2021-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
  ul. Żeromskiego 29
  01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, fax. 022 325 44 80
  REGON: 15259663000430

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie – ETAP I - Roboty zewnętrzne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie – ETAP I - Roboty zewnętrzne. 1.1 Informacje ogólne Zagospodarowanie terenu - stan istniejący zagospodarowania ww. działki ewidencyjnej stanowią: budynek szkoły (2 kondygnacje naziemne i 1 podziemna; kubatura 10 100 m3), boiska sportowe, plac zabaw, parkingi, komunikacja, zieleń, mała architektura, ogrodzenie. Wejście główne do budynku przedszkola zlokalizowane jest od strony zachodniej. 1.2 Adres inwestycji: Warszawa, ul. Arkuszowa 202, działka nr ewid. 34/4 w obrębie 7-12-06; powierzchnia działki: 0,67 ha. 1.3 ZAKRES PRAC, w szczególności obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu, drogi: a) Przebudowa wejścia do budynku od strony północnej. b) Przebudowa zejścia do piwnicy od strony wschodniej. c) Budowa pochylni dla niepełnosprawnych do nowego wejścia w skrzydle południowym. d) Remont i docieplenie ścian piwnicznych. e) Budowa drenażu opaskowego wokół ławy fundamentowej części podpiwniczonej budynku szkoły z rur PCV. f) Budowa oświetlania zewnętrznego. g) Przebudowa studzienek doświetlających i ścian oporowych. h) Odtworzenie schodów zewnętrznych na gruncie, rozebranych dla potrzeb izolacji piwnic. i) Przebudowa układu dróg wewnętrznych i wytyczenie miejsc postojowych dla samochodów oraz rowerów wraz z montażem stojaków na rowery. j) Zagospodarowanie terenów zielonych trawnikami, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu. k) Montaż piłkochwytu wzdłuż boku boiska od strony budynku szkoły. 2. Sieci Instalacji kanalizacji zewnętrznej, Instalacje sanitarne zewnętrzne: l) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 nowych przyłączy kanalizacyjnych do budynku szkoły. m) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika podziemnego wód deszczowych o pojemności retencyjnej 120 m3, wyposażonego w 2 pompy 4,5 l/s każda oraz budowa zasilania pomp. n) Budowa przyłącza wód z drenażu opaskowego do sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 400 mm w ul. Arkuszowej wraz z budową zbiornika podziemnego wód z drenażu opaskowego o pojemności retencyjnej 20 m3, wyposażonego w 2 pompy 0,5 l/s każda oraz budowa zasilania pomp. Ponadto: o) Opracowanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w formie cyfrowej. 1.4 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu. Wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, zgodnie z Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017r. w sprawie tworzenia na terenie Miasta Stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. 1.5 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa: 1) Wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), oraz 2) Projekt budowlany (do wykorzystania w zakresie robót zewnętrznych) składający się z: - Projektu Zagospodarowania Terenu (zał. nr 9 do SIWZ) - Projektu ArchitektonicznoBudowlany (zał. nr 10 do SIWZ), - Projektu Budowlanego – Uzgodnienia i Załączniki (zał. nr 11 do SIWZ) stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy. 3) Projekt techniczny składający się z I, II i III TOMU: - TOM I – Zagospodarowanie terenu (zał. nr 12 do SIWZ) - TOM II - Drogi (zał. nr 13 do SIWZ) - TOM III – Sieci instalacji kanalizacji zewnętrznej Instalacje sanitarne zewnętrzne (zał. nr 14 do SIWZ) stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy. 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót składająca się z: - ST- 2 – zagospodarowanie terenu (zał. nr 15 do SIWZ) - ST-3 – roboty drogowe (zał. nr 16 do SIWZ) - ST-9 – sieci zewnętrzne (zał. nr 17 do SIWZ) - ST-11 – instalacje elektryczne zewnętrzne (zał. nr 18 do SIWZ) stanowiący jednocześnie załącznik nr 5 do wzoru umowy. 5) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego (zał. nr 19 do SIWZ) 6) Przedmiar robót (zał. nr 20 do SIWZ) UWAGA: Powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego. W przypadku ewentualnych niezgodności pomiędzy ww. dokumentami, wiodącym jest Projekt budowlany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach