Przetargi.pl
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z budową placu zabaw” (system „zaprojektuj i wybuduj”)

Gmina Łanięta ogłasza przetarg

 • Adres: 99-306 Łanięta, Łanięta 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. , fax. +48 24 356 74 02
 • Data zamieszczenia: 2023-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łanięta
  Łanięta 16
  99-306 Łanięta, woj. łódzkie, fax. +48 24 356 74 02
  REGON: 611015721
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z budową placu zabaw” (system „zaprojektuj i wybuduj”)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zdefiniowanie zakresu rzeczowego i zaprojektowanie (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz wykonanie kompleksowej modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Witoldowie, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i zezwoleń oraz wykonaniem tablicy informacyjnej. W ramach inwestycji zostanie wykonana wymiana dachu, pełna termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ogrzewania, montaż grzejników i nagrzewnic, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, wydzielenie pomieszczeń na szatnię i łazienki wraz z wyposażeniem, a także przebudowa istniejącej sceny. Ponadto zadanie inwestycyjne obejmuje zakup nowego, energooszczędnego wyposażenia kuchni wraz ze sprzętem AGD, zastawą stołową oraz stołami i krzesłami. Budynek ma być dostosowany do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Elementem inwestycji będzie również malowanie i założenie tynków wewnątrz i na zewnątrz budynku. Teren wokół zostanie utwardzony, ogrodzony, zabezpieczony monitoringiem i zagospodarowany poprzez utworzenie placu zabaw. Kompleksowe wykonanie inwestycji pozwoli lokalnej społeczności w pełni korzystać z nowej infrastruktury. Przedmiotowa inwestycja umożliwi mieszkańcom organizowanie różnych imprez okolicznościowych, których założeniem jest szeroko rozumiana integracja społeczności lokalnej.Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z budową placu zabaw realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie wskazanym w opisie dla Części Nr 1Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór nad projektem i dokumentacją oraz nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach